Trafiikki-museoiden sisältöstrategiaprojekti tiivisti viestintäyhteistyötä ja toi asiakkaat yhteistyön keskiöön

15 toukokuun, 2019

Liikenne- ja viestintämuseoiden yhteistyöverkosto Trafiikki-museot ry toteutti viestinnän kehittämisprojektin, jossa museoiden viestintä konseptointiin uudella tavalla ja museoille tehtiin yhteinen sisältöstrategia. Samalla verkostoyhteistyön merkitys avautui museoille ja yhteistyö alkoi palvella museoiden omia tavoitteita entistä paremmin. Projektin toivotaan toimivan esimerkkinä muille museoille siitä, millaista verkostotoiminta voi parhaimmillaan olla.

Projektin konkreettisena lopputuloksena museoille avattiin yhteinen blogikanava, johon ne tuottavat yhdessä sisältöjä. Sisältöstrategian lisäksi museoille tehtiin sisältösuunnitelma. Työn lopputulosten toivotaan hyödyttävän Trafiikki-museoiden lisäksi koko museoalaa.

Trafiikki-museoiden projektipäällikkö Tiina Jantunen kertoo, että museoiden viestimisestä haluttiin tehdä strategisempaa. Jantusen mukaan ennen projektia viestintä koettiin erilliseksi muusta yhteistyöstä. Museoilla oli myös haasteita siinä, miten löytää yhteisiä tulokulmia verkoston viestintään.

– Halusimme tarjota museoille työkaluja päivittäiseen sisällöntuotantoon. Tavoitteena oli tuottaa moniäänisiä sisältöjä, jotka johdattavat museoiden palveluihin ja kulttuuriperinnön äärelle. Sisällöt ja työkalut palvelevat museoita myös näiden omassa viestinnässä, Jantunen sanoo.

Projektin aikana Trafiikki-museoille muodostui verkostomainen viestinnän toimintamalli, joka nivoo yhteen kulttuuriperinnön asiantuntijat, museokokoelmat ja sisältöosaamisen sekä viestinnän. Mallin toivotaan toimivan esimerkkinä muille museoille siitä, millaista verkostotoiminta voi parhaimmillaan olla.

Asiakaslähtöinen viestintä luo lisäarvoa museoille ja asiakkaille

Projektissa myös asiakasta lähdettiin katsomaan aivan uudesta näkökulmasta. Kymmenen museon yhteiset sisältöjen kohderyhmät tiivistettiin kolmeksi asiakastyypiksi, jotka muodostettiin demografisten taustatekijöiden sijaan tarpeiden ja motiivien pohjalta: ryhmiksi valikoituvat arjen tehostajat, elämysten etsijät ja sivistyksen kartuttajat.

Museoiden toiminnasta lähtevä puhe käännettiin asiakaslähtöiseksi, ja sisältöjen fokus siirrettiin näkökulmiin, joilla on merkitystä asiakkaan arjessa ja kokemusmaailmassa. Motiivipohjaiseen asiakastyypittelyyn nojaava sisältöstrategiatyö on verrattaen uutta myös viestinnän kentällä, mutta museoalalla sitä ei ole hyödynnetty vielä lainkaan.

– Museot ovat tuottaneet sisältöjä blogiin aktiivisesti ja innostuneet kirjoittamisesta. Sisällöt palvelevat nyt aidosti sekä asiakkaita että museoita. Toivomme, että pystymme tarjoamaan niin vanhoille kuin uusille kohderyhmillemme sisältöjä, jotka he kokevat itselleen arvokkaiksi, Jantunen sanoo.

Viestinnän kehittämisprojekti on jatkoa Moniäänistä ja -kanavaista viestintää oppimassa -hankkeelle, jossa luotiin toimintamalli verkostomaisen asiantuntijaviestinnän toteuttamiseen ja resursointiin. Hankkeen toteuttamisen mahdollisti Museoviraston Innovatiivisten hankkeiden osarahoitus.

Trafiikki-museoiden viestinnän sisältöstrategia

Viestintäprojektin tuloksena luotu sisältöstrategia on luettavissa tästä: Trafiikki-museot ry_Sisältöstrategia (pdf).

Lisätietoa

Tiina Jantunen, projektipäällikkö, Trafiikki-museot ry
tiina.jantunen@tekniikanmuseo.fi
+358 (0)40 546 1175